Regulamin kostiumowni ZPiT ?Żeńcy Wielkopolscy?I. Regulamin kostiumowni reguluje:  

 • ogólną organizację kostiumowni,

 • zasady zachowania w kostiumowni,

 • zasady pobierania kostiumów i butów z kostiumowni,

 • zasady zdawania kostiumów, obuwia i elementów strojów,

 • zasady utrzymania kostiumów i obuwia w czystości i porządku,

 • odpowiedzialność za nieprzestrzeganie regulaminu.

II. Ogólna organizacja kostiumowni

 1. W kostiumowni znajdują się kostiumy ludowe, obuwie, elementy strojów, instrumenty muzyczne, szafy na stroje, pamiątki zespołu, dokumentacja zespołu itp. rzeczy.

 2. Kostiumy znajdują się w szafach zamkniętych oraz na rurach na tylniej ścianie pomieszczenia.

 3. Na każdej szafie znajduje się opis co się w niej znajduje.

 4. Konkretne kostiumy przydzielone są konkretnej osobie (tancerz, muzyk),
  każdy kostium i jego poszczególne elementy posiadają sześciocyfrową numerację np. 010101
  - pierwsze dwie cyfry mówią pod jaką pozycją zapisany jest dany kostium w księdze inwentarzowej,
  - trzecia i czwarta cyfra (najważniejsze) mówią do jakiego tancerza dany kostium jest przyporządkowany,
  - piąta i szósta cyfra mówią o tym jaki jest to element stroju (np. halka czy spódnica) zgodny z zapisem w księdze inwentarzowej,
  - dla utrzymania porządku w kostiumowni istotne jest aby trzecia i czwarta cyfra numeracji była identyczna na każdym elemencie danego (region i numer tancerza) stroju.      

 5. Obuwie przechowywane jest w szafkach z butami. Każda para butów posiada osobny numer. Ten sam numer znajduje się na worku w którym jest przechowywane obuwie i na półce w szafce z butami. Na każdej półce z butami poza numerem buta znajduje się także nazwisko tancerza.

 6. Worki z butami różnią się kolorem sznurków. Kolor pomarańczowy oznacza że w worku znajdują się buty damskie a kolor czarny, że buty męskie

 7. Elementy strojów takie jak: czapki, wianki, chusty, korale, wiwiatki, rękawiczki itp. przechowywane są w opisanych kartonach. Kartony znajdują się w szafkach nad szafkami z kostiumami. Na każdej szafce znajduje się opis jakie kartony powinny się w niej znajdować.  

 8. Opiekę nad kostiumownią sprawuje kostiumolog. Kostiumolog może wyznaczyć innego członka zespołu lub SMF ?Żeńcy Wielkopolscy? do opieki nad kostiumownią podczas jego nieobecności. Kostiumolog oraz osoby przez nie wyznaczone dalej będą nazywane osobami odpowiedzialnymi

 

 1. Zasady zachowania w kostiumowni

 1. Wchodzimy do kostiumowni wyłącznie w obecności kierownika zespołu, kostiumologa lub osoby przez niego wyznaczonej.

 2. W kostiumowni należy zachowywać czystość i porządek.

 3. Kostiumy, obuwie, elementy strojów itp. zostawiamy w miejscach do tego przeznaczonych. Nie wolno zostawać wspomnianych rzeczy w korytarzu pomiędzy szafami lub innych miejscach do tego nie przeznaczonych!

 4. W kostiumowni należy stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych

 1. Zasady pobierania kostiumów i butów z kostiumowni.

 1. Pobierane są tylko te kostiumy i buty, które są przydzielone danemu tancerzowi. Listy z przydzielonymi strojami znajdują się na drzwiach każdej szafy.

 2. W przypadku, gdy tancerz nie ma przydzielonego stroju zabiera strój wyznaczony przez osobę odpowiedzialną i odnotowuje numer stroju na tablicy.

 3. Zabierając kostium z kostiumowni należy sprawdzić czy jest on kompletny.

 4. Jeżeli strój jest zdekompletowany należy bezwłocznie powiadomić o tym osobę odpowiedzialną.

 5. Jeżeli pobierane są buty lub kierpce należy sprawdzić czy w worku znajduje się właściwe obuwie (numer buta).

 6. Kostiumy przewozimy w szafkach ubraniowych.

 7. Nie wolno wkładać do szafki ubraniowej: butów bez worka, wiwatek, wianków, rękawiczek, chust.

 8. Wkładając lub wykładając kostiumy do szafki ubraniowej musi ona wisieć na drzwiach lub wieszaku na korytarzu. Nie wolno pakować kostiumów na podłodze!

 9. Wianki, chusty, czapki, pasy szlacheckie przewozimy wyłącznie w przeznaczonych do tego kartonach.

 1. Zasady zdawania kostiumów, obuwia i elementów strojów

 1. Kostiumy i obuwie zdajemy w kostiumowni po koncercie lub (jeżeli tancerz nie kończy udziału w koncercie w kostiumowni) do 5 dni po nim. Nie wolno przetrzymywać w domach prywatnych: kostiumów, elementów stroju, bielizny, obuwia dłużej niż to konieczne.

 2. Zdawane kostiumy muszą być starannie powieszone na wieszaku, kostium musi być kompletny a numeracja poszczególnych elementów zgodna z numerem tancerza.

 3. Obuwie kładziemy do szafki z butami po uprzednim sprawdzeniu czy numer butów zgadza się z numerem na worku i numerem półki.

 4. Kartony z elementami strojów kładziemy w wyznaczonych szafkach po uprzednim sprawdzeniu czy znajdują się w nich wszystkie elementy.

 

 1. Zasady utrzymania kostiumów w czystości i porządku

 1. Za utrzymanie kostiumów i obuwia w czystości i porządku odpowiadają bezpośrednio osoby (tancerze, muzyk), którym rzeczy te są przydzielone.

 2. Kostium musi być starannie powieszony na wieszaku.

 3. Kostium musi się znajdować w miejscu do niego przeznaczonym (szafa lub rura na stroje na tylniej ścianie).

 4. Bieliznę (koszula, halka) zabieramy do prania po każdym koncercie, chyba że osoba odpowiedzialna postanowi inaczej (w niektórych przypadkach co 2-3 koncert).

 5. Koszula i halka musi być wyprana, wykrochmalona i wyprasowana.

 6. Elementy stroju takie jak: gorsety, spódnice z materiałów wełnianych, jaki, kamizelki, spodnie z materiałów wełnianych nie wolno zabierać do samodzielnego prania lub czyszczenia.

 7. Przed koncertem należy wyczyścić i wypastować buty. Buty czyścimy na korytarzu przed kostiumownią.

 8. Drobne usterki przy strojach każdy usuwa samodzielnie (przyszycie guzika, ). Inne usterki stroju należy bezwłocznie zgłosić osobom odpowiedzialnym.

 1. Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie regulaminu, zgubienie lub zniszczenie strojów.

 1. Za zgubienie lub celowe zniszczenie stroju lub jego elementu członek zespołu ponosi odpowiedzialność materialną.

 2. Nieprzestrzeganie regulaminu kostiumowni skutkuje zmniejszeniem dofinansowania podczas letnich wyjazdów ZPiT ?Żeńcy Wielkopolscy?.